ოფციონი One Touch

ბინარული ოფციონები მნიშვნელოვნად უფრო მომგებიანია, ვიდრე Forex-ის და სხვა ბაზრები. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს ანგარიშზე ტოლი თანხის ქონისას და წარმატებული ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისას ერთ და იგივე პერიოდში, თქვენ შეძლებთ მეტი მოგების გამომუშავებას. ამავდროულად, ეს ოფციონები გაცილებით ნაკლებად სარისკოა იმის გამო, რომ მათ გააჩნიათ მაღალი დონის პროგნოზირებადი ხასიათი. თქვენ შეგიძლიათ გაზარდოთ 60%-85%-მდე მოგება ყოველი გარიგებიდან. მაგალითად, თუ გაიხსნა £ 20-ნი პოზიცია, თქვენ მიიღებთ £ 32- £ 37. ესაა მიზეზი, თუ რატომ ხდება ოფციონები უფრო და უფრო პოპულარული.

თუმცა, არსებობენ ტრეიდერები, რომლებსაც სურთ მოგების მიღება ამაზე მცირე დროში. ასეთი ტრეიდერებისთვის ბროკერებმა შეიმუშავეს One Touch პოზიციები.

One Touch პოზიციებთან სამუშაო პრინციპები

One Touch ცალკეული კატეგორიაა, და არაა კლასიკური ბინარული ოფციონი. ის ითხოვს, რომ თქვენ პროგნოზირება მოახდინოთ არა ფასების ცვლილების მიმართულებაზე, არამედ იმაზე, თუ რა მნიშვნელოვანი იქნება მოძრაობა გარკვეულ პუნქტში, მათ შორის, იმ მომენტებში, როცა ოფციონი დახურულია. თქვენ შეარჩიეთ აქტივი, ოფციონის დრო და დიაგრამის წერტილი, რომელსაც უნდა შეეხოთ ან გაიაროთ, მაგრამ ის არაა საბოლოო.

თქვენი შემოსავალი პროპორციულია ფასების ცვლილების საპროგნოზო პერიოდის განმავლობაში და დიაგრამაზე დაფარვის მანძილის სიდიდეზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ დამოუკიდებლად წყვეტთ, თუ რა იქნება შემოსავლის განაკვეთი. თუმცა, იცვლება რისკის ხარისხიც.

One Touch ოფციონების ძლიერი და სუსტი მხარეები

აშკარაა მსგავსი ოფციონების უპირატესობა. პირველ რიგში, ისინი ნამდვილად გეხმარებათ დიდი თანხის მიღებაში. თუ თქვენ გაგაჩნიათ ერთი და იგივე რაოდენობით One Touch და Call/Put გარიგებები ერთ და იგივე დროში, One Touch მოგცემთ ბევრად მეტ შემოსავალს. ამ ოფციონების უმეტესობის მოგებადობა მერყეობს 100%-დან ზოგჯერ 500%-მდე.

მაგრამ თუ უგულებელყოფთ მნიშვნელოვან სუსტ მხარეს, ანუ, მაღალ რისკს, თქვენ განიცდით დანაკარგს. ამ სიტუაციის განმუხტვისთვის შეამცირეთ გარიგებების თანხა, და ყურადღებით მოამზადეთ ყოველი გარიგება. გარკვეული დროისთვის მიბმა არ წარმოადგენს საინტერესო შესაძლებლობას და მკაფიო უპირატესობას. პოზიციის გახსნა შეგიძლიათ რამდენიმე დღეში, მაგრამ ფულის გამომუშავება – რამდენიმე საათში. თქვენ არც კი უნდა ელოდოთ ოფციონის პერიოდის დასრულებას თქვენი მოგების მისაღებად. ბროკერების უმრავლესობა იხდის ოფციონებზე ფაქტიური საფუძვლის თანახმად, კერძოდ, როდესაც მითითებული ტრეიდერის მიერ ტოლქმედი დონე მიღწეულია.

One Touch ოფციონების მეორე მეტად მნიშვნელოვანი უპირატესობა ისაა, რომ იმისათვის, რომ მოგიტანოთ თქვენ ფული, ფასს უნდა შეეხოთ მხოლოდ ერთხელ იმ წერტილში, რომელსაც თქვენ მიუთითებთ. არ აქვს მნიშვნელობა თუ რა იქნება შემდგომი ტრენდი. არ აქვს მნიშვნელობა, თუ რა ფასი ექნება აქტივს დახურვის მომენტში, იქნება ის თქვენს მიერ მითითებულზე უფრო მაღალი ან დაბალი.

One Touch ოფციონს გააჩნია წარმატების ქვედა ზღვარი. მაგალითად, წარმატების ალბათობა, Call/Put შემთხვევაში 50%-ს შეადგენს, რადგან თქვენ ირჩევთ ერთ შედეგს ორისგან – ფასების ზრდას ან ვარდნას. სხვა არჩევანი არაა. რაც შეეხება One Touch შემთხვევას, წარმატებული გარიგების ალბათობა უკუპროპორციულია იმ დისტანციას, რომელიც დაიფარება ფასით საჭირო წერტილში.

რა თქმა უნდა, თუ თქვენ შეგიძლიათ სწორედ დააპროგნოზოთ დიაგრამაზე ზუსტი შეხების პუნქტები, ნაცვლად ბინარული ოფციონების ტრადიციული გამოყენებისა, ყველა აუცილებლად გამოიყენებს მხოლოდ ამ სტრატეგიას. მაგრამ, ბევრი ადამიანი გაჩერებულია დანაკარგის მაღალი რისკის გამო. რისკი – არჩევანია.

ძალიან მნიშვნელოვანია რისკის ასპექტში იყოთ რეალისტი და გაიგოთ თქვენი პრიორიტეტები. ნუ ხართ ზეოპტიმისტურად განწყობილნი დაბალი ალბათობის პირობებში უზარმაზარი მოგების მიღებაზე. სტაბილური და ნაკლებად სწრაფი შემოსავალი ბევრად უფრო რეალურია.

ნებისმიერს, ვინც იწყებს ბინარული ოფციონებით ვაჭრობას, ესაჭიროება სხვადასხვა მეთოდები და სტრატეგიები. თქვენი შესაძლებლობის შეფასებით და გამოცდილების მიღებით, თქვენ შეძლებთ საკუთარი ოპტიმალური სტრატეგიის შემუშავებას.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *